Friend of MOCO: DJ Minh Trí “chill” tới hơi thở cuối cùng tại tiệc Don Julio 1942 ở Singapore