Friend of MOCO: Hoàng Ku đã chuẩn bị như thế nào tại đêm tiệc Don Julio 1942 ở Singapore?

https://youtube.com/shorts/kzkxcUGYPM4?si=20CRHwQudK0svzX3