Friend of MOCO: Thảo Nhi Lê đã chuẩn bị như thế nào tại đêm tiệc Don Julio 1942 ở Singapore?