Friend of MOCO: Thảo Nhi Lê đã chuẩn bị như thế nào tại đêm tiệc Don Julio 1942 ở Singapore?

https://youtube.com/shorts/4FVczQlzw48?si=5E3p4Wypo5lqyNP9