Phụ nữ đeo đồng hồ nam, có thật sự thô như bạn nghĩ? – Jason Đặng