VIDEO: Thiết kế Bespoke – khi chi tiết và tiểu tiết nâng cao giá trị con người